ระบบฐานข้อมูลการบริหารกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Card image cap

พื้นที่ป่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

102.49 ล้านไร่

รายละเอียด
Card image cap

พื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่า

2.68 ล้านไร่

รายละเอียด
Card image cap

พื้นที่ดำเนินการแล้วจากเป้าหมาย

281,154 ไร่

รายละเอียดแผนที่พื้นที่สีเขียว

พื้นที่ป่า
แนวเขตป่าสงวน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

สีเขียว หมายถึงพื้นที่ป่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

สีแดง หมายถึงพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่า
หมายถึงฝายที่สร้างแล้ว
หมายถึงฝายที่ยังไม่สร้าง
พื้นที่ป่าชุมชน
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
ปลูกแล้ว   3,734.93 ไร่  

พื้นที่เจรจาได้คืน
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่ดำเนินคดี
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่ฟื้นฟูป่าอื่นๆ
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่ป่าชายเลน
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

ไม่มีสภาพป่า45-57 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 4 และ 5
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

ไม่มีสภาพป่าก่อนปี45 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ2
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

พื้นที่ป่าอนุรักษ์
ปลูกแล้ว   0.00 ไร่  

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2563
ปลูกแล้ว   19,134.13 ไร่  

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2564
ปลูกแล้ว   258,284.69 ไร่