พื้นที่ป่าที่มีอยู่ปัจจุบัน


พื้นที่ป่าชุมชน

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่เจรจาได้คืน

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ดำเนินคดี

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ฟื้นฟูป่าอื่นๆ

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ป่าชายเลน

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า45-57 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

0.00 ไร่

0 แปลง


ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 4 และ 5

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่าก่อนปี45 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ2

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

0.00 ไร่

0 แปลง


โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2563

22,751.13 ไร่

492 แปลง

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2564

364,416.60 ไร่

24,869 แปลง

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2565

93,049.54 ไร่

7,966 แปลง


โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2566

109,149.91 ไร่

3,395 แปลง

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2567

0.00 ไร่

0 แปลง