พื้นที่ป่าที่มีอยู่ปัจจุบัน


พื้นที่ป่าชุมชน

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่เจรจาได้คืน

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ดำเนินคดี

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ฟื้นฟูป่าอื่นๆ

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ป่าชายเลน

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า45-57 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

0.00 ไร่

0 แปลง


ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 4 และ 5

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่าก่อนปี45 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ2

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

0.00 ไร่

0 แปลง


โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2563

19,134.13 ไร่

457 แปลง

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2564

258,284.69 ไร่

11,479 แปลง