พื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่า


พื้นที่ป่าชุมชน

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

654,259.02 ไร่

15,024 แปลง

พื้นที่เจรจาได้คืน

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ดำเนินคดี

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ฟื้นฟูป่าอื่นๆ

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ป่าชายเลน

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า45-57 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

3,815,098.20 ไร่

256,400 แปลง

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

1,094,641.92 ไร่

19,992 แปลง


ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 4 และ 5

780,289.25 ไร่

32,865 แปลง

ไม่มีสภาพป่าก่อนปี45 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ2

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

0.00 ไร่

0 แปลง


โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2563

223.00 ไร่

7 แปลง

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าปี พ.ศ. 2564

260.00 ไร่

2 แปลง