พื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่า


พื้นที่ป่าชุมชน

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่เจรจาได้คืน

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ดำเนินคดี

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ฟื้นฟูป่าอื่นๆ

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

0.00 ไร่

0 แปลง


พื้นที่ป่าชายเลน

0.00 ไร่

0 แปลง

ไม่มีสภาพป่า45-57 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

3,815,098.18 ไร่

256,400 แปลง

ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ 2

1,094,641.96 ไร่

19,992 แปลง


ไม่มีสภาพป่า57-62 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 4 และ 5

780,289.26 ไร่

32,865 แปลง

ไม่มีสภาพป่าก่อนปี45 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1 และ2

0.00 ไร่

0 แปลง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

0.00 ไร่

0 แปลง


โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2563

0.00 ไร่

0 แปลง

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2564

0.00 ไร่

0 แปลง

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2565

18,884.73 ไร่

2,212 แปลง