พื้นที่ป่าที่มีอยู่ปัจจุบัน


พื้นที่ป่าธรรมชาติ

102,488,240.90 ไร่

96,065 แปลง